ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

A MZ-GO-Media Szolgáltató Betéti Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a  személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre.

Az Adatkezelő 1 adatai:

Cégnév: Kónya Ágnes e.v.
Nyilvántartási szám: 50248089
Székhely: 6723 Szeged, Bihari utca 25. A. ép. V. em. 14.
Adószám: 67448377-1-26

Az Adatkezelő 2 adatai:

Cégnév: MZ-GO-Media Szolgáltató Betéti Társaság
Cégjegyzékszám: 06-06-016800
Székhely: 6723 Szeged, Bihari utca 25. A. ép. V. em. 14.
Adószám: 25757747-2-06.

(Adatkezelő 1 és Adatkezelő 2 együttesen a továbbiakban: az Adatkezelő)

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
• 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
• 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
• 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
• 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Amennyiben a jelen Tájékoztató önéletrajzot említ, azon a Látogató/Ügyfél önéletrajzát és motivációs levelét, csatolt, feltöltött referencia és egyéb dokumentumait kell érteni azok teljes tartalmával együtt.

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név,azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. ADATKEZELÉSI ALEPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

4. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

4.1. A honlap látogatóinak adatai

Az cvfactory.hu online oldal felkeresése során automatikusan rögzítésre kerülnek a Látogató bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a weboldal, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Látogató külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes a Látogató adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak.

Az adatkezelés célja:

Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, személyre szabása és a Látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a Látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett hozzájárulásán túl az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:

A honlap megtekintésétől számított 30 (Harminc) nap.

4.1.1. Hivatkozások és linkek

Az Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a Látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

4.1.2. Cookie, facebook képpont, analitika

A cookie egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalaink, az oldalainkon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a Látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, a Látogatók online élményének fokozása érdekében.

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a Látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a meglátogatott weboldalakról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden, vagy csak bizonyos weboldalak által küldött cookie-kat. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában.

Amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a weboldalak bizonyos funkcióiról (például weboldal nem jegyzi meg, hogy Ön bejelentkezve maradt).

Az adatkezelés célja:

  • Személyes beállításainak tárolására

A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.

  • Anonim statisztikai napló

Minden látogatása alkalmával a weboldalak elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál cookie-kat tárolnak, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név nélkül tárolunk és technikai, illetve marketinges céljainkra használunk. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az egyes aloldalaknak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük.

  • Név nélküli és bejelentkezett látogatók beazonosítására

A weboldalak egy cookie-t használnak arra, hogy megállapítsa azt, Ön név nélküli vagy bejelentkezett látogató. Ha Ön bejelentkezett, az adott weboldal némileg más tartalmat jelenít meg, mint a névtelen látogatók esetében. Ha ez a cookie nincs jelen, vagy Ön letiltja azt, a weboldal úgy érzékeli, hogy Ön névtelen látogató, és nem jelenik meg a “Bejelentkezés” funkció. Ha azonban a cookie engedélyezve van, a weboldal megjegyzi, hogy Ön “bejelentkezett”

Az adatkezelés időtartama:

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet-cookie-k” és “maradandó cookie-k”. A “munkamenet-cookie-kat” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott weboldalt; ezek a cookie-k segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, miközben Ön egyik oldalról a másikra látogat, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A “maradandó cookie-k” (persistent cookie) a weboldal elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a weboldal – bár személyesen nem azonosítja be Önt – felismeri, mint visszatérő látogatót. A „maradandó” cookie-k fájlként tárolódnak a számítógépén vagy mobil eszközén legfeljebb 12 (Tizenkettő) hónapra.

Az Adatkezelő facebook képpontot használ, amely egy olyan JavaScript –kódrészlet, ami lehetővé teszi, hogy Az Adatkezelő statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban, így a honlapok látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a facebookos hirdetéseit hatékonyabbá teheti. A facebook hirdetések beállításáról a www.facebook.com oldalon talál bővebb információt.

Az Adatkezelő a weboldal látogatottsági adatait a GoogleAnalytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi tájékoztatóját itt olvashatja: www. google.hu/policies/privacy.

Az Adobe Flash Player, amely bizonyos típusú animált banner-ek, illetve különféle videók (youtube, vimeo) futtatására használatos, képes arra, hogy információt tároljon el a számítógépén, notebook-ján vagy mobileszközén. A “Flash cookie-k” elfogadása nem állítható be a webböngészőn keresztül. Ha nem kíván Flash-cookie-kat fogadni, ezt az Adobe weboldalán kell beállítania:www.adobe.com/hu/privacy/cookies.html.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha letiltja a Flash cookie-kat, nem tudja használni a weboldalak bizonyos funkcióit, például hibásan jelenhetnek meg a cikkekbe csatolt videók.

4.2. Hírlevél

Az Adatkezelő hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre a honlapokon történő feliratkozás során (online közvetlenül, vagy jelentkezési űrlapon történő jelzéssel), a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére az Adatkezelő az általa megadott e-mail címre újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus leveleket küldjön.

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön listán, a más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja.

A megadott személyes adatok valódiságáért a felhasználó felel.

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja:

A címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása azaktuális információkról, a termékekről, az Adatkezelőt érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

4.2.1. Facebook

Az Adatkezelő elérhető a Facebookon.

Az Adatkezelő Facebook oldalán található üzenő falon közzétett hírfolyamára a Látogató az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.<

A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

4.3. Kapcsolat

A Látogató vagy Ügyfél a megadott elérhetőségeken, vagy a honlapon található űrlap segítségével név, e-mail cím és az üzenet elküldésével kapcsolatba léphet az Adatkezelővel. Az üzeneteket az Adatkezelő az adott kérés/kérdés megoldásáig/megválaszolásáig kezeli, és a kérés/kérdés lezártát követő 30 (Harminc) napon belül törli, amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő jogainak védelme szempontjából arra szükség van, archiválja, és szükséges ideig tárolja.

4.4. Konzultáció

Az online és személyes tanácsadás az online kitölthető és beküldhető jelentkezési/megrendelési űrlap segítségével vagy az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén rendelhetők meg. A jelentkezési űrlapon az alábbi személyes adatok megadását kéri az Adatkezelő:

• vezetéknév;
• keresztnév;
• e-mail cím;
• telefonszám;

A jelentkezési űrlapon a fentieken túl megadható adatok:

• önéletrajz, fényképek és ezek teljes tartalma.

Az önéletrajzban megadható adatok:

• név,
• cím,
• e-mail cím,
• születési adatok,
• nem,
• telefonszám,
• anyanyelv,
• korábbi és jelenlegi munkahely és munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, feladatkörök, munkakezdés és kilépés időpontja),
• végzettségi, képzési adatok (képzés szintje, végzettség neve, intézmény neve, ország),
• nyelvismeret,
• számítástechnikai ismeretek,
• álláskeresési, munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, igényelt juttatások, külföldi munkavégzés érdekli-e),
• vezetői engedély típusa,
• referencia (nyilatkozó neve, referencia szövege),
• szakmai erősségek,
• személyiségi jegyek,
• készségeket leíró adatok.

Az adatkezelés célja:

A Látogató/Ügyfél munkához jutásának, illetve a munkaerőpiacon történő jelenlétének eredményes segítése, ezen belül:

• személyre szabott árajánlatok készítése,

• megrendelések feldolgozása,

• megrendelés rögzítése, az ahhoz kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése,

• megrendelt szolgáltatás teljesítése,

• az Ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás,

• az Ügyfelek személyre szabott kiszolgálása,

• kedvezmények nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulásán túl, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok a megrendelés teljesítését követően törlésre kerülnek, a megrendeléshez kapcsolódó bizonylaton szereplő adatok megőrzésre kerülnek a megrendeléstől számított 8 évig.

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

4.5. Önéletrajzírás

Az önéletrajzírás, mint szolgáltatás az online kitölthető és beküldhető jelentkezési/megrendelési űrlap segítségével vagy az Adatkezelő bármelyik elérhetőségén rendelhetők meg. A jelentkezési űrlapon az alábbi személyes adatok megadását kéri az Adatkezelő:

• vezetéknév;
• keresztnév;
• e-mail cím;
• telefonszám;

A jelentkezési űrlapon a fentieken túl megadható adatok:

• önéletrajz, fényképek és ezek teljes tartalma.

Az önéletrajzban megadható adatok:

• név,
• cím,
• e-mail cím,
• születési adatok,
• nem,
• telefonszám,
• anyanyelv,
• korábbi és jelenlegi munkahely és munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, feladatkörök, munkakezdés és kilépés időpontja),
• végzettségi, képzési adatok (képzés szintje, végzettség neve, intézmény neve, ország),
• nyelvismeret,
• számítástechnikai ismeretek,
• álláskeresési, munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, igényelt juttatások, külföldi munkavégzés érdekli-e),
• vezetői engedély típusa,
• referencia (nyilatkozó neve, referencia szövege),
• szakmai erősségek,
• személyiségi jegyek,
• készségeket leíró adatok.

Új önéletrajz és kísérőlevél készítése esetén a következő adatok megadására van lehetőség:
• név,
• cím,
• e-mail cím,
• születési adatok,
• nem,
• telefonszám,
• anyanyelv,
• korábbi és jelenlegi munkahely és munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, feladatkörök, munkakezdés és kilépés időpontja),
• végzettségi, képzési adatok (képzés szintje, végzettség neve, intézmény neve, ország),
• nyelvismeret,
• számítástechnikai ismeretek,
• álláskeresési, munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, igényelt juttatások, külföldi munkavégzés érdekli-e),
• vezetői engedély típusa,
• referencia (nyilatkozó neve, referencia szövege),
• szakmai erősségek,
• személyiségi jegyek,
• készségeket leíró adatok.Adatkezelő kizárólag olyan különleges adatokat gyűjt az érintett írásbeli hozzájárulása alapján, amelyek az adott munkakör betöltéséhez szükségesek, illetve amennyiben az érintett maga adja meg ezen adatait és azok a munkakör betöltéséhez nem szükségesek, Adatkezelő haladéktalanul törli a különleges adatokat.

Az adatkezelés célja:

A Látogató/Ügyfél munkához jutásának, illetve a munkaerőpiacon történő jelenlétének eredményes segítése, ezen belül:

• személyre szabott árajánlatok készítése,

• megrendelések feldolgozása,

• megrendelés rögzítése, az ahhoz kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése,

• megrendelt szolgáltatás teljesítése,

• az Ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás,

• az Ügyfelek személyre szabott kiszolgálása,

• megrendelt önéletrajz és kísérőlevél tárolása későbbi jelentkezéshez (Önéletrajz-tárhelyszolgáltatás),

• kedvezmények nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulásán túl, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok a megrendelés teljesítését követően törlésre kerülnek, a megrendeléshez kapcsolódó bizonylaton szereplő adatok megőrzésre kerülnek a megrendeléstől számított 8 évig.

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

4.6. Önéletrajz-tárhelyszolgáltatás

Az önéletrajzírás szolgáltatás megrendelése esetén lehetősége van az Ügyfélnek arra, hogy az Önéletrajz-tárhelyszolgáltatást is igénybe vegye. Ennek keretében a megrendelt önéletrajzot és kísérőlevelet a kitöltött kérdőívvel együtt egy elkülönített tárhelyen tároljuk, amelyhez a későbbiekben az Ügyfél hozzájuthat és saját maga felhasználhatja.

Amennyiben az Önéletrajz-tárhelyszolgáltatást kérte (önéletrajzírás szolgáltatás megrendelésekor), akkor Önnek lehetősége van bármikor hozzáférnie a megrendelt önéletrajzához valamint kísérőleveléhez a konya.agnes@cvfactory.hu e-mail címre küldött önéletrajz igénylési kérelem útján. Az igénylés beérkezésétől számított 2 munkanapon belül az Ön által megküldött e-mail címre továbbítjuk a kért dokumentumokat.

Az Adatkezelő az alábbi személyes adatokat kezeli:

• önéletrajz, kérdőív, fényképek és ezek teljes tartalma, kísérőlevél szövege.

Az önéletrajzban, a kísérőlevélben valamint a hozzá kapcsolódó kérdőívben az alábbi adatok szerepelhetnek:

• név,
• cím,
• e-mail cím,
• születési adatok,
• nem,
• telefonszám,
• anyanyelv,
• korábbi és jelenlegi munkahely és munkavégzés adatai (szakmai tapasztalat, betöltött pozíció, üzleti ágazat, foglalkozási terület, beosztás, feladatkörök, munkakezdés és kilépés időpontja),
• végzettségi, képzési adatok (képzés szintje, végzettség neve, intézmény neve, ország),
• nyelvismeret,
• számítástechnikai ismeretek,
• álláskeresési, munkahelyi preferenciák (munkába állás lehetséges ideje, munkavégzés helye, keresett pozíció, foglalkozási terület, munkahelyi motiváló tényezők, bérigény, igényelt juttatások, külföldi munkavégzés érdekli-e),
• vezetői engedély típusa,
• referencia (nyilatkozó neve, referencia szövege),
• szakmai erősségek,
• személyiségi jegyek,
• készségeket leíró adatok.

Az adatkezelés célja:

A Látogató/Ügyfél munkához jutásának, illetve a munkaerőpiacon történő jelenlétének eredményes segítése, ezen belül:

•  az Önéletrajz-tárhelyszolgáltatás üzemeltetése,

•  megrendelt önéletrajz és kísérőlevél tárolása későbbi jelentkezéshez (Önéletrajz-tárhelyszolgáltatás),

•  az Ügyfelek személyre szabott kiszolgálása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulásán túl, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a tárhelyen található önéletrajzok  listáját 5  (Öt)  évente  felülvizsgálja,  és  az önéletrajz, kísérőlevél valamint ehhez kapcsolódó kérdőív további tárolásához  5  (Öt)  év  után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az önéletrajz, kísérőlevél valamint ehhez kapcsolódó kérdőív további tárolásához, az ilyen e-mail kézbesítését követő 30 (Harminc) napon belül töröljük  a tárolt dokumentumokkal együtt.

Önnek bármikor lehetősége igényelni az önéletrajz-tárhelyszolgáltatás megszüntetését a konya.agnes@cvfactory.hu e-mail címre küldött törlési kérelem útján. Ilyen esetben az Adatkezelő a tárolt önéletrajzot, kísérőlevelet valamint a hozzá kapcsolódó kérdőívet törli a tárhelyről. A törlés után az adatok valamint a dokumentumok helyreállítására nincs lehetőség.

Az Adatkezelő a neki megadott Személyes Adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Látogató e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a szolgáltatást.

5. ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

6. ADATTOVÁBBÍTÁS

Az Adatkezelő kizárólag a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbíthatja az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban foglaltak szerint. A részletezett adatkezelésekhez történő hozzájárulással, Ön az adatok szükségszerű továbbításához is hozzájárul. Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetese hozzájárulását követően továbbíthatja az Adatkezelő az Ön személyes adatait.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az  általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja.

7. ADATFELDOLGOZÓK

• A honlap tárhelyét a BlazeArts Kft. biztosítja (székhely: 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8);

• A facebookon feliratkozók adatait a Zapier, Inc. (székhely: 548 Market St #62411San Francisco, California 94104) szervere is tárolja. (a Privacy Shield listán jelenleg aktív);

• A hírlevlek küldését a Mailchimp végzi (The Rocket Science Group, LLC; 675 Ponce de Leon Ave NESuite 5000Atlanta, GA 30308 USA)(a Privacy Shield listán jelenleg aktív).

8. JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

8.1. Tájékoztatás

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában - azonos adatok tekintetében évente egy alkalommal térítésmentesen, ezen felül térítés ellenében - megadni a tájékoztatást.

Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén Az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvény mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről.

8.2. Helyesbítés

Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A helyesbítésről az Adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az ilyen irányú kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (huszonöt) napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztat a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8.3. Törlés és zárolás

A személyes adatot törölni kell, ha

• kezelése jogellenes;

• az érintett azt kéri;

• az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy azt törvény nem zárja ki;

• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

• azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A törlésről, vagy zárolásról az Adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az Adatkezelő az érintett törlésre vagy zárolásra irányuló kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 (Huszonöt) napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8.4. Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

• ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

• ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

• egyéb, jogszabályban meghatározott esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (Tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 15 (Tizenöt) napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (Harminc) napon belül - bírósághoz fordulhat.

8.5. Bírósági jogérvényesítés

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ilyen esetben azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezhet. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Az érintett a személyiségi jogaink megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Adatvédelmi törvény 22. §-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

8.6. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is, és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. EGYÉB

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról a honlapon tájékoztatjuk.

Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

elnök: dr. Péterfalvi Attila
levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Utolsó frissítés: 2018. május